2024/05/18 เวลา 09:13:00 น. (ครั้งที่ 1)
ราคาสมาคมค้าทองคำ
รับซื้อ 41,200.00
ขายออก 41,100.00
ทองแท่ง
รับซื้อ 41,200.00
ขายออก 41,100.00
ทองคำรูปพรรณ
รับซื้อ 41,700.00
ขายออก 40,355.92
gold go
รับซื้อ
ขายออก
คำนวณ

กรัม

บาท

ทองแท่ง(รับซื้อ)

ทองแท่ง(ขายออก)

ทองคำรูปพรรณ(รับซื้อ)

ทองคำรูปพรรณ(ขายออก)

ทองแท่ง(รับซื้อ)

ทองแท่ง(ขายออก)

ทองคำรูปพรรณ(รับซื้อ)

ทองคำรูปพรรณ(ขายออก)

น้ำหนักทอง น้ำหนักกรัม
1 กรัม 1 กรัม
ครึ่งสลึง 1.905 กรัม
1 สลึง 3.811 กรัม
2 สลึง 7.622 กรัม
น้ำหนักทอง น้ำหนักกรัม
1 บาท 15.244 กรัม
2 บาท 30.488 กรัม
3 บาท 45.732 กรัม
4 บาท 60.976 กรัม
5 บาท 76.220 กรัม